Category Archives: ตำบลวังใหม่

ตำบลวังใหม่

ตำบลวังใหม่ เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลใน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมว

นายายอาม เป็นอำเภอในจังหวัดจันทบุรี

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนายายอามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอนายายอาม เดิมมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า กิ่งอำเภอนายายอาม แบ่งเขตการปกครองออกจากอำเภอท่าใหม่ โดยได้รับประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539[1]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอนายายอามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน ดังนี้

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[2]
1. นายายอาม Na Yai Am
15
10,622
2. วังโตนด Wang Tanot
10
3,737
3. กระแจะ Krachae
11
4,749
4. สนามไชย Sanam Chai
8
4,545
5. ช้างข้าม Chang Kham
13
4,898
6. วังใหม่ Wang Mai
10
5,764

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอนายายอามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนายายอาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนายายอาม
  • เทศบาลตำบลสนามไชย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามไชยทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลช้างข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช้างข้ามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายายอาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนายายอาม)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโตนดทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระแจะทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังใหม่ทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

  1.  “พระราชกฤษฎีกาตั้ง … อำเภอนายายอาม … พ.ศ. ๒๕๓๙” (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-05-21. สืบค้นเมื่อ 2011-10-29.
  2.  “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร”stat.bora.dopa.go.th.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Call Now Button