Category Archives: ตำบลตลาดน้อย

ตำบลตลาดน้อย

ตำบลตลาดน้อย เป็นตำบลหนึ่งใน 9 ตำบลใน อำเภอบ้านหมอ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองโดน  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเสาไห้

อาคารสถานีรถไฟบ้านหมอ

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบ้านหมอมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

สถานีรถไฟบ้านหมอ
สถานีรถไฟบ้านหมอ
สถานีรถไฟบ้านหมอ

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 28 ตุลาคม 2484 โอนพื้นที่ตำบลหนองแก อำเภอหนองโดน ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอพระพุทธบาท กับโอนพื้นที่ตำบลหนองบัว กิ่งอำเภอพระพุทธบาท มาขึ้นกับอำเภอหนองโดน และโอนพื้นที่หมู่ 8 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน ไปขึ้นกับตำบลขุนโขลน กิ่งอำเภอพระพุทธบาท[12]
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2487 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เป็น อำเภอบ้านหมอ[13]
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านหมอ ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านหมอ[14]
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ เป็น อำเภอพระพุทธบาท[15]
 • วันที่ 9 เมษายน 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองโดน ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองโดน[16]
 • วันที่ 17 มกราคม 2510 จัดตั้งสุขาภิบาลท่าลาน ในท้องที่ตำบลบ้านครัว[17]
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2511 แยกพื้นที่ตำบลหนองโดน ตำบลบ้านกลับ และตำบลดอนทอง อำเภอบ้านหมอ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองโดน ขึ้นกับอำเภอบ้านหมอ[18]
 • วันที่ 4 มิถุนายน 2514 แยกพื้นที่ตำบลดอนพุด ตำบลไผ่หลิ่ว ตำบลบ้านหลวง และตำบลดงตะงาว อำเภอบ้านหมอ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอนพุด ขึ้นกับอำเภอบ้านหมอ[19]
 • วันที่ 26 ตุลาคม 2514 ตั้งตำบลสร่างโศก แยกออกจากตำบลหนองโดน และตำบลหนองบัว[20]
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2515 โอนพื้นที่หมู่ 10 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท มาขึ้นกับตำบลหนองโดน กิ่งอำเภอหนองโดน อำเภอบ้านหมอ[21]
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2518 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองโดน อำเภอบ้านหมอ เป็น อำเภอหนองโดน[22]
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2521 จัดตั้งสุขาภิบาลดอนพุด ในท้องที่หมู่ 1,2,3,4,5 ตำบลดอนพุด[23]
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ เป็น อำเภอดอนพุด[24]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านหมอ และสุขาภิบาลท่าลาน เป็นเทศบาลตำบลบ้านหมอ และเทศบาลตำบลท่าลาน ตามลำดับ[25] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลหรเทพ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่[26]
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน[27]
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หรเทพ

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบ้านหมอแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 79 หมู่บ้าน

1. บ้านหมอ (Ban Mo) 12 หมู่บ้าน 6. โคกใหญ่ (Khok Yai) 6 หมู่บ้าน
2. บางโขมด (Bang Khamot) 11 หมู่บ้าน 7. ไผ่ขวาง (Phai Khwang) 7 หมู่บ้าน
3. สร่างโศก (Sang Sok) 9 หมู่บ้าน 8. บ้านครัว (Ban Khrua) 11 หมู่บ้าน
4. ตลาดน้อย (Talat Noi) 8 หมู่บ้าน 9. หนองบัว (Nong Bua) 7 หมู่บ้าน
5. หรเทพ (Horathep) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบ้านหมอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านหมอ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านหมอ
 • เทศบาลตำบลท่าลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านครัวทั้งตำบล (สุขาภิบาลท่าลานเดิม)[17][25]
 • เทศบาลตำบลตลาดน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดน้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางโขมด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโขมดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสร่างโศก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร่างโศกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหมอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านหมอ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หรเทพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหรเทพและตำบลโคกใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ขวางทั้งตำบล
Call Now Button